Kasy online już od 250 netto miesięcznie
Kasy fiskalne i terminale płatnicze - Madex

Serwis

zawiadomienie o zakupie kasy fiskalnej

zawiadomienie o zakupie kasy fiskalnej

Zawiadomienie o zakupie kasy fiskalnej

Jakie formularze należy złożyć przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej?

Pobierz zawiadomienie


Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Mogą być oni zwolnieni czasowo z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli spełniają wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Jeśli podatnik nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego określonego w tym rozporządzeniu, to musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

1. Zawiadomienie informujące o liczbie kas
Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy przez podatnika poprzedzone jest złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przed tym terminem nastąpić powinna również fiskalizacja kasy. Dokonywana jest ona przez serwisanta kas poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja kasy potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, którego wydruk dołączany jest do książki kasy.
Przykład
Jan K. w 2012 r. rozpoczął sprzedaż towarów m.in. na rzecz osób prywatnych. W dniu 30 lipca 2014 r. przekroczył limit obrotu uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy. W związku z tym, Jan K. będzie musiał stosować kasę rejestrującą od 1 października br., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, Jan K. musi złożyć zawiadomienie o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, którego przykładowo wypełniony wzór przedstawiamy na kolejnej stronie.
Cel złożenia zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania związany jest z faktem, iż ustawodawca w § 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień zezwala podatnikowi na instalowanie kas w kilku etapach. W myśl tego przepisu, podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, które zostały zgłoszone przez podatnika do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy.

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy powinni zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy.

Właśnie z tego względu urząd skarbowy musi być poinformowany o ogólnej liczbie kas, jakie podatnik docelowo zamierza zainstalować, aby móc ocenić, czy ich wdrażanie odbywało się zgodnie z powyższym harmonogramem. Przykładowo, jeśli podatnik zgłasza, że do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego będzie stosował 12 kas oznacza to, że co miesiąc powinien instalować 3 kasy (12/5 = 2,4 kasy, w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

Rozpoczęcie ewidencjonowania na ww. zasadach, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zawiadomienie o liczbie i miejscu (adresie używania kas) może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy (o którym piszemy w punkcie 2), pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Zawiadomienie to jest niezbędne do uzyskania przez podatnika prawa do odliczenia lub zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. W myśl bowiem § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń, podatnik może dokonać tego odliczenia jeśli złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować do ewidencjonowania i miejscu (adresie) ich używania. Zawiadomienie to powinno być złożone przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

#zawiadomienieozakupiekasyfiskalnej #kasafiskala

Emil Piątkowski 2017-03-23

 

 

Tematy

 

Artykuły polecane

jpg

KASY ONLINE NADCHODZĄ

gif

zawiadomienie o zakupie kasy fiskalnej

 

Dlaczego warto?

Dostawa gratis

Dostawa gratis

Od zamówienia powyżej 2000 PLN

Gwarancja ceny

Gwarancja ceny

Najlepsza cena na rynku

Pomoc online

Pomoc online

24 godz/7dni

Płatność kartami

Płatność kartami

VISA, MasterCard


Social Media

Dołącz do naszych społeczności

Facebook

Polub

Google Plus

Dodaj

Twitter

Obserwuj

Pinterest

Obserwuj

Instagram

Obserwuj

Youtube

Oglądaj
Madex

Tylko my możemy Ci udzielić 6 letnią gwarancję na sprzedawane urządzenia oraz pełną gwarancję na całe systemy sprzedaży.